Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Standardy kvality SPO

Informace pro obecní úřady v Jihomoravském kraji

 

Pojem Standardy kvality sociálně-právní ochrany (dále jen "Standardy kvality") přinesla novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSPOD"), a prováděcí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení ZSPOD. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013, obecní úřady mají povinnost se jí řídit od 1. ledna 2015.

Standardy kvality obsahují principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany (dále jen "výkon SPO"), standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu SPO a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, a krajské pobočky Úřadu práce, se musí při své práci řídit standardy kvality.

Kontrolu naplňování výkonu sociálně-právní ochrany a standardů kvality provádí u obecních úřadů příslušný nadřízený krajský úřad.

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje připravil pro obce I. typu v Jihomoravském kraji přehledný manuál zpracování standardů kvality. Během podzimu 2017 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje několik metodických setkání se zástupci obecních úřadů, kterým byl manuál představen i s návodem na zpracování standardů kvality.

Manuál pro obce I. typu v Jihomoravském kraji

Prezentace z metodického setkání s obcemi

Informace o povinnostech obcí I. typu při výkonu agendy SPO

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v roce 2014 Manuál implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany, ze kterého lze také čerpat inspiraci při zpracování standardů kvality.

 

 

15.3.2022

Pro klienty orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky máme zpracované přehledné informace k poskytování sociálně-právní ochrany.