Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0003048) je spolufinancován Evropskou unií a je součástí Operačního programu Zaměstnanost.

Logo SPO JMK

Pro klienty

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen "krajský úřad"), je jako orgán sociálně-právní ochrany povinen se řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou dány vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Standardy upravují různé oblasti, které se bezprostředně dotýkají výkonu sociálně-právní ochrany. Pro klienty krajského úřadu jsme připravili přehledný soubor informací, ve kterém naleznou užitečné informace o sociálně-právní ochraně poskytované na krajském úřadě.

 

Informace pro klienty

Informace pro klienty - stížnosti

 

Informace pro děti

Řešíš doma složitou situaci při rozvodu/rozchodu rodičů? Nutí tě někdo dělat věci, které dělat nechceš? Ubližují ti rodiče či někdo v okolí?

Obrať se na Krajský úřad Jihomoravského kraje, nebo se můžeš obrátit také na obecní úřad (nebo městský úřad či městskou část, pokud bydlíš v Brně) v místě tvého bydliště.

Na každém úřadě je pracovník, který tě může vyslechnout, poradit ti, či tě vhodně nasměrovat. Neboj se o svých problémech mluvit, existují lidé, kterým není tvůj osud lhostejný.

leták pro děti

 

Poradna pro oběti trestných činů

 

Poradna pro oběti trestných činů nabízí každému, kdo se cítí být obětí trestného činu psychosociální podporu (např. vytvoření bezpečnostního plánu, vyrovnávání se s vzniklými dopady trestného činu), základní právní informace (orientace v trestním řízení, objasnění práv), doprovázení či zprostředkování dalších služeb. Služby jsou bezplatné a v případě potřeby i anonymní. Poradny zřizuje Probační a mediační služba v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je realizován do června 2020.

 

Kontakty na poradce v Jihomoravském kraji i v celé České republice naleznete na webových stránkách Probační a mediační služby https://www.pmscr.cz/kontakty/.

 

 

 

OSPOD a prevence kriminality

 

V rámci dotačního programu v oblasti Prevence kriminality, financovaného z prostředků Jihomoravského kraje a v dané věci spolufinancovaného Městem Ivančice, vzniklo pět videospotů, upozorňujících na protiprávnost a prevenci delikventního chování. Čtyři z nich se současně vztahují k problematice nezletilých a mladistvých, pátý pak k problematice seniorů.

Na tvorbě a realizaci videospotů se mimo Střediska volného času Ivančice a Obvodního oddělení Policie ČR Ivančice podílel za Město Ivančice odbor sociálních věcí, a to z pozice orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

   

 

Vytvoření videospotů, jejich obsah a tematické zaměření není aktuální jen ve vztahu ke správnímu obvodu Ivančice. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje tuto aktivitu považuje za krok správným směrem v oblasti prevence kriminality (a to nejen ve vztahu k nezletilým a mladistvým), který si zaslouží být prezentován a který může být motivující i pro vznik dalších podobných projektů.

Bližší informace, jako je například fotodokumentace z natáčení, naleznete na webových stránkách Města Ivančice, oblast „Prevence kriminality“.

 

Prevence kriminality na Streamu

Kyberkriminalita byla, je a bohužel i nadále bude negativním společenským jevem, proti kterému je třeba hledat účinné prostředky obrany. V rámci prevence cílené na širokou veřejnost stojí za zmínku video-spoty z projektu „Seznam se bezpečně“ společnosti Seznam.cz, uveřejněné na webových stránkách stream.cz. Jednotlivé video-spoty obsahují informace mj. k problematice „vydírání“, „webcam trollingu“ a řady dalších.

Bližší informace naleznete pod odkazem https://www.stream.cz/porady/seznam-se-bezpecne/.

Metodika pro využití filmu "Na hory" v prostředí základní školy.  

 

Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (NCOZ) se zapojila do celoevropské preventivní kampaně s názvem „Say No!“, která je zaměřená na zvyšování povědomí a posílení mechanismů hlášení a podpory v reakci na hrozbu online sexuálního nátlaku a vydírání dětí. Kampaň s názvem #SayNo! (Řekni Ne!) spustil v polovině roku 2017 Evropský policejní úřad Europol varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí.

 

Online sexuální nátlak a vydírání je jedním z nových kriminálních jevů, které s sebou přináší digitální éra. Týká se nejen dospělých, ale i nezletilých dětí. Díky rozmachu technologií, rostoucímu přístupu k internetu i široké dostupnosti mobilních zařízení je páchání takové trestné činnosti čím dál snadnější. Mezi hlavní motivy dospělých pachatelů, kteří si za své oběti vybírají nezletilé, patří sexuální zájem o děti (kdy cílem vydírání je získání intimních materiálů – fotografií anebo videí dítěte – od obětí nebo vylákání dítěte mimo prostředí internetu a přinucení k pohlavnímu styku) a ekonomické úmysly (kdy cílem vydírání je finanční zisk). Nelze podceňovat ani osobní a psychickou daň, kterou oběti tohoto trestného činu zaplatí. Jsou známy případy, kdy se děti, jež se staly obětmi tohoto trestného činu, uchýlily k sebepoškozování, vykazovaly sebevražedné sklony, nebo spáchaly sebevraždu. Mnoho případů online nátlaku a vydírání dětí na internetu není vůbec hlášeno. Důvodem je fakt, že se oběti stydí za materiály poskytnuté pachateli, nebo si vůbec neuvědomují, že se staly obětmi trestného činu.

 

Kampaň zahrnuje krátký film dostupný ve všech jazycích Evropské unie, který pomáhá lidem rozpoznat potenciálně rizikový kontakt, resp. komunikaci vedoucí k sexuálnímu nátlaku a vydírání, poskytuje online preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové závadové jednání kompetentním orgánům. V rámci národní kampaně Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí NCOZ připravila preventivní materiály (komiks a dokument osvětově-edukativního charakteru). Jsou primárně určeny pro děti ve věku 12 – 15 let s možným přesahem na věkovou hranici 9 – 11 let s doprovodným výkladem kompetentní dospělé osoby. Dále je mohou využít rodiče, pedagogičtí pracovníci, koordinátoři a metodici prevence a zástupci subjektů ze státního i soukromého sektoru zabývající se přímo prevencí rizikové virtuální komunikace nebo prevencí kriminality či prevencí sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže obecně.

 

Video „Say No!“ v českém jazyce naleznete na stránkách youtube.com či přímo na stránkách Policie ČR http://www.policie.cz/clanek/sayno.aspx.

 

Další informace o kampani Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí naleznete na www.policie.cz v sekci Prevence (Akce a projekty), na stránkách NCOZ v sekci Prevence či na specializovaných webových stránkách Europolu https://www.europol.europa.eu/sayno.

 

Portál "JDI DO KLUBU" - virtuální nízkoprahový klub

Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, nejistota při hledání povolání, zjištění závislosti na něčem/někom – zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku. Zpravidla pomáhá se s nimi někomu svěřit. Jenže co když je člověku čtrnáct šestnáct let, ve škole důvěryhodnou autoritu nevidí a vlastní rodiče se mu jeví jako ty nejodcizenější bytosti na světě? 

Právě v takových chvílích pomáhají nízkoprahové kluby, což jsou zařízení pro děti a mládež, která nabízejí dětem a dospívajícím lidem takřka bezpodmínečné přijetí, bezpečný prostor, možnost aktivního trávení volného času a především pomoc a poradenství v obtížných životních situacích. V České republice jich je přes pět stovek, a aby se tyto služby dostaly i mladým lidem, kteří se zdráhají přijít do klubu, fungují také terénní služby, které s obdobnou nabídkou vyráží do přirozeného prostředí mládeže – na hřiště, do ulic a parků.

Přesto však nezanedbatelná část dětí a dopívajících touto hustou sítí propadne, neboť svůj volný čas netráví ani v klubu ani na hřišti ani na ulici, ale na internetu. Myšlenky přenést nízkoprahové služby i do tohoto prostředí se chytla Česká asociace streetwork, která provozuje portál Jdidoklubu.cz, což je takový virtuální nízkoprahový klub. Návštěvníci zde naleznou zajímavé články o věcech, které právě hýbou světem nebo jsou spjaté s obdobím dospívání, galerii plnou tematických i zábavných videí, hernu s odkazy na nevšední a naučné onlajnovky nebo soutěže o lákavé ceny. Zaregistrovaní návštěvníci se mohou na podobě portálu také sami podílet – psát vlastní články nebo blog, komentovat příspěvky jiných, či zakládat diskusní fóra.

"Jdidoklubu je fajn. Když mám průšvih, pomůžou mi a neřvou na mě jako doma nebo ve škole." (Pepa, 15 let)

Hlavní službou portálu je ale online poradenství, které může využít každý, kdo potřebuje s něčím poradit nebo se svěřit. „Nejčastější témata poradenských chatů jsou dost podobná, jako témata rozhovorů na klubu – sex a vztahy, experimenty s alkoholem a drogami, problémy v rodině, šikana…,“ načíná nepřeberný seznam témat chatů online streetworker Honza. Prozrazuje, že teď na podzim je hodně chatů o potížích s novým školním kolektivem. „Není to jen šikana, ale i nepřijetí novou třídou, ztráta kamarádů. Stálicí pak jsou vztahová témata. Někdy jde o jednu konverzaci o rozchodu po krátkém vztahu, jindy je to dlouhodobá spolupráce a běh na dlouhou trať, když s klientem řešíme zneužívání, vydírání, ztrátu důvěry k lidem... To jsou obtížná témata především pro ty klienty a vždycky jsem moc rád, když se s nimi klient – třeba i na základě našeho chatu – dovede vypořádat a posunout se v životě dál.“

Videa k virtuálnímu nízkoprahovému klubu naleznete na stránkách https://youtu.be/1oNbfF8b8yY a https://youtu.be/8fidsZyKGU0.

 

 

Fenomén TikTok

Jedním z aktuálních rizik na poli kyberproblematiky je zneužívání virtuální sítě / aplikace s názvem Tik Tok. Tato aplikace patří k šesti nejstahovanějším aplikacím světa a v roce 2018 dokonce dominovala mezi aplikacemi pro mobilní telefony značky iPhone (AppStore). V současnosti využívá Tik Tok měsíčně přibližně půl miliardy uživatelů z celého světa. Velmi zjednodušeně je aplikace určena pro tvorbu a streamování krátkých videí a klipů, zaměřených na hudební a taneční produkci či reprodukci, resp. toto byl původní záměr jejího využití.

Bohužel i v případě této služby, byly v souvislosti se sdílením vlastního videoobsahu zaznamenány problémy sociálně-patologického charakteru. Projekt E-bezpečí, realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, hovoří o problémech od kybernetické agrese a kyberšikany, přes úniky či cílené nahrávání sexuálně laděného obsahu, přes různé druhy obtěžování, vydírání, zesměšňování a podobně. Přestože má Tik Tok nastaven věková limit uživatele od 16 let, byly zaznamenány případy i uživatelů podstatně mladších (11 let).

Projekt E-bezpečí, který se mimo dalších aktivit na poli kyberproblematiky tomuto fenoménu věnuje, vypracoval proto doporučení pro rodiče, které naleznete zde.